En utskrift från Expressens nätupplaga, Expressen.se A printout from Expressen's web edition, Expressen.se
[image]
Både män ock kvinnor smiter iväg för att onanera på arbetstid enligt undersökningen. Both men also women slip away to masturbate at work according to the survey.

Över hälften onanerar på jobbet Over half masturbating at work

Tre av fyra män har gjort det. Three of the four men have done it. Och över hälften av kvinnorna. And over half of the women. Onanerat på jobbet. Masturbated at work. I alla fall om man ska tro en undersökning som singelsajten Singelsex.dk har gjort. At least if you believe an investigation as a single site Singelsex.dk done.

Undersökningen är långt ifrån vetenskaplig. The investigation is far from scientific. Sajten vänder sig främst till singlar som söker sexuella kontakter. The site is addressed primarily to singles looking for sexual contacts. Något som man bör ta i beaktande när man ser resultatet, skriver danska Ekstrabladet. Something that should be taken into consideration when you see the result, writes the Danish Ekstra Bladet. Enligt undersökningen har dessutom tjugo procent av kvinnorna blivit tagna på bar gärning. The study also twenty percent of women had been caught in the act. Bara hälften av männen har råkat ut för detsamma. Only half of the men are a victim of the same.
Att det onaneras på arbetstid är ingenting som sexologen och barnmorskan Vivi Hollaender tvivlar på. That masturbating at work is nothing to sexologists and midwife Vivi Hollaender doubt. Även om hon inte tror att resultatet är särskilt representativt. Even if she does not believe that the results are particularly representative.
- Min omedelbara reaktion är att siffrorna ligger mycket långt i från den verklighet jag möter, säger hon till tidningen. - My immediate reaction is that the numbers are very far from the reality I face, "she told the newspaper.

Bula i byxorna Bulge in his pants

Generellt tror hon att män är mer benägna att ta saken i egna händer på arbetstid. In general, she believes that men are more inclined to take matters into their own hands at work.
- Män och kvinnors sexualitet skiljer sig åt mycket på detta område. - Men and women's sexuality differ much in this area. Mäns upphetsning är ju mycket mer fysisk. Men arousal is much more natural. Och en bula i byxorna är svår att ignorera och kan distrahera arbetsinsatsen. And a bulge in his pants is hard to ignore and can distract the workload. Den kan så att säga onaneras bort så att han kan koncentrera sig på arbetet, säger Vivi Hollaender vidare. It can so to speak, masturbate away so he can concentrate on work, "says Vivi Hollaender further.

Onani kräver fantasi Masturbation requires imagination

Kvinnors lust menar hon behöver sättas igång genom fantasier och sinnesintryck. Women do feel like she needs be triggered by fantasies and sensations.
- Något det tyvärr inte finns så mycket av på många kvinnodominerade arbetsplatser, säger Vivi Hollaender till Ekstrabladet. - Something that unfortunately is not so much by the many female-dominated jobs, "said Vivi Hollaender to Ekstra Bladet.
Men om minnen av en het älskogsnatt eller tankar på kommande sex uppfyller kroppen kan lusten även få kvinnor till att ha sex på egen hand på jobbet tror hon. But the memories of a hot love-making night, or thoughts on the next six meets the body may also desire to get women to have sex on their own on the job she believes.

Expressen Expressen


Publicerad 24 januari 2008 Published 24 January 2008
Uppdaterad 25 januari 2008 Updated January 25, 2008

URL till denna sida: http://www.expressen.se/sex/1.1018022/over-halften-onanerar-pa-jobbet URL to this page: http://www.expressen.se/sex/1.1018022/over-halften-onanerar-pa-jobbet